Zarządzanie ciągłością działania

Zarządzanie ciągłością działania

Zarządy coraz częściej zwracają uwagę na konieczność zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstw, którymi kierują. Najczęstszym powodem jest świadoma troska o przetrwanie biznesu w sytuacjach kryzysowych, ale także regulacje i wymagania branżowe, które nakładają określone obowiązki na przedsiębiorstwa/organizacje w trosce o bezpieczeństwo klientów.
Do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa niezbędne jest wdrożenie systemu środków organizacyjnych i technicznych, przygotowanych zgodnie z przyjętą strategią. Strategia i wytyczne do planów ciągłości powinny uwzględniać potrzeby klientów oraz uwarunkowania, w jakich funkcjonuje organizacja, a przygotowane plany ciągłości działania, powinny zapewnić funkcjonowanie krytycznych procesów w najbardziej prawdopodobnych dla danej organizacji sytuacjach kryzysowych.

 

Korzyści z posiadania aktualnego planu ciągłości działania i regularnych testów odtworzeniowych

  • Ochrona organizacji przed przerwami w krytycznych procesach biznesowych (produkcji i świadczeniu usług).
  • Szybki i kontrolowany powrót do pełnej funkcjonalności procesów biznesowych w przypadku awarii.
  • Wiedza o ryzykach środowiskowych i słabych punktach w infrastrukturze.
  • Zgodność z wymaganiami instytucji nadzorczych i partnerów biznesowych.

Sytuacje kryzysowe to najczęściej katastrofy takie jak: pożar, zalanie, katastrofa budowlana, czyli ryzyka, które występują rzadko, ale powodują ogromne skutki.
Dobrze przygotowane plany ciągłości działania oraz procedury awaryjne i odtworzeniowe nie tylko przygotują organizację na zdarzenia o charakterze katastrof i duże awarie, ale zapewnią odporność na mniejsze zakłócenia i incydenty. W sytuacjach klęsk żywiołowych i poważnych katastrof, klienci będą skłonni wybaczyć i usprawiedliwić brak dostępu do usług i fakt wstrzymania działalności organizacji, ale na pewno reputacja firmy znacząco ucierpi, jeśli biznes zostanie sparaliżowany przez drobną awarię, której przez zaniedbanie nie potrafiono szybko i sprawnie usunąć.
Podstawą do przygotowania i efektywnego wdrożenia polityki/procedur utrzymania ciągłości działania jest odpowiednie przygotowanie i zaangażowanie kadry zarządzającej. A na końcowy sukces ma wpływ przyjęta metodologia postępowania oraz dostęp do merytorycznego wsparcia ze strony firmy konsultingowej, posiadającej doświadczenie w tym zakresie.

W jakim zakresie pomagamy w przygotowaniu kadry zarządzającej i dokumentacji oraz wdrożeniu i zarządzaniu systemem utrzymania ciągłości działania ?

Oferowane przez IMNS Consulting doradztwo w zakresie ciągłości działania organizacji może mieć różny charakter i obejmuje następujące usługi:

  • przeszkolenie i przygotowanie zespołów projektowych do przygotowania polityki zarządzania / planów ciągłością działania / procedur awaryjnych i odtworzeniowych,
  • przewodnictwo w projekcie, którego celem jest przygotowanie podstawowych wytycznych do przygotowania planów awaryjnych, między innymi takich jak: analiza BIA, wyłonienie procesów krytycznych, analiza ryzyk, wzmocnienie odporności na zagrożenia krytycznych zasobów organizacji, określenie minimalnej konfiguracji, pomoc przy przygotowaniu niezbędnej dokumentacji,
  • nadzór nad wdrożeniem planów i procedur,
  • nadzór nad testami planów awaryjnych,
  • pomoc w integracji planów awaryjnych z istniejącą Polityką Bezpieczeństwa Informacji oraz innymi regulacjami funkcjonującymi w organizacji,
  • inne, niezbędne do efektywnego wdrożenia systemu zarządzania ciągłością biznesu.

W naszych działaniach bazujemy na dobrych praktykach i wskazówkach zawartych w takich regulacjach, jak norma BSI 25999 i ISO22301.