Audyt procesów biznesowych ma na celu przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób, ocenie procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, przyczyniając się do poprawy ich działania.
 

Zakres oferowanych przez nas usług audytowych:

  1. Audyt procesów biznesowych realizowany w obszarach:
    - operacyjnym jako kompleksowy przegląd różnych funkcji w przedsiębiorstwie w celu oceny: sprawności działania, oszczędności i skuteczności z jaką funkcje te realizują swoje cele;
    - zgodności  jako przegląd finansowych i operacyjnych mechanizmów kontrolnych oraz transakcji w celu sprawdzenia na ile są one zgodne z obowiązującymi regulacjami i procedurami.
  1. Co-sourcing/outsourcing audytu wewnętrznego – oddelegowanie całości lub części funkcji audytu wewnętrznego na rzecz naszych pracowników.
  2. Opracowanie  planu audytu dla istniejącego w Państwa Firmie działu audytu.
  3. Organizacja działu audytu wewnętrznego.

 

Wymierne korzyści po przeprowadzeniu audytu procesów biznesowych to m.in.:

- objęcie nadzorem ryzyk występujących w organizacji,

- wprowadzenie efektywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej,

- poprawa przejrzystości i spójności oraz uporządkowane procesów biznesowych,

- poprawa skuteczności przepływu informacji,

- optymalizacja kosztów ( np. administracyjne, IT, marketingowe, prawne, windykacyjne, handlowe ),

- wzbudzenie wśród pracowników świadomości działania zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa,

- przekazanie informacji na temat ryzyka nadużyć,

- weryfikacja efektywności podejmowanych działań.


Dysponujemy zespołem niezależnych, certyfikowanych audytorów posiadających wysokie kompetencje i doświadczenie. Działamy w oparciu o Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego IIA  oraz Kodeksu Etyki IIA.